Регистрация

 • С натискането на бутона „Регистрай ме“ между „Кредимол“ ООД/Дружеството/ и Молителя/Потребителя се сключи настоящото споразумение за следното:
  Чл.1. Страните се съгласяват, че за да изрази своята воля да ползва определен заемен продукт на „Кредимол“ ООД, Молителят/Потребителят следва да попълни и подпише специално изготвена он-лайн форма – молба за оценка на кредитоспособност /Молбата/, която ще бъде достъпна за същия след регистрирането на настоящия акаунт.

  Чл.2. (1) Молителят/Потребителят изрично възлага на „Кредимол“ ООД да изготви в негова полза електронен подпис съгласно чл.13, ал.1 от Закона за електронния документ и електронния подпис/ЗЕДЕП/, с който Молителят/Потребителят да се легимира пред Дружеството в отношенията, възникнали между тях, както и да подписва необходимите документи. Във връзка с възложеното по тази алинея Молителят/Потребителят изразява своето изрично съгласие данните за създаване на електронния подпис да станат известни на Дружеството и същото да има достъп до тях. Молителят/Потребителят изразява съгласието си да ползва предложения му от “Кредимол” ООД електронен подпис като свой саморъчен подпис.

  (2) Страните се съгласяват, че Молителят/Потребителят ще подпише своето предложение за сключване на договор за паричен заем посредством използването на създадения за него обикновен електронен подпис, съгласно чл.13, ал.1 от Закона за електронния документ и електронния подпис/ЗЕДЕП/. Молителят/Потребителят ще получи своя обикновен електронен подпис от „Кредимол“ ООД на посочената от първия електронна поща във вид на комбинация от латински букви и/или цифри, с които ще установява своето авторство върху попълненото предложение за сключване на договор за паричен заем. Молителят/Потребителят ще получи своя електронен подпис веднага след приемането на условията на настоящото споразумение.

  (3) Страните се съгласяват, че електронните подписи, които ще използват, установяват авторството на страните само и единствено в техните облигационни отношения и нямат абсолютно никаква правна стойност за трети лица, освен в случай, на постигната договорка със съответното трето лице.

  Чл.3. На основание чл.13, ал.4, изр.2 от ЗЕДЕП страните приемат, че в отношенията си ще признават стойността на обикновения електронен подпис по чл.2 на настоящото споразумение за саморъчен подпис на Молителя/Потребителя. С поставянето на получения електронен подпис от страна на Молителя/Потребителя в специално изготвеното за това поле в Молбата за оценка на кредитоспособност, страните ще считат направеното, за валидно поставен саморъчен подпис и изразено съгласие за извършване на съответната оценка на кредитоспособността, съгласно посочените условия в Молбата.

  Чл.4. С натискането на бутона „Регистрай ме“ на основание чл.4, ал.1, т.2 от Закона за защита на личните данни/ЗЗЛД/ Молителят/Потребителят дава изричното си съгласие „Кредимол“ ООД да обработва предоставените от него/нея лични данни. На основание чл.19, ал.1 от ЗЗЛД Молителят/Потребителят декларира, че е уведомен/а, че „Кредимол“ ООД е лицензиран администратор на лични данни, съгласно Удостоверение № 368403, издадено от Комисия за защита на личните данни. Уведомен/а е че личните му/й данни ще се използват с оглед създаването на негов/нейн акаунт в системата на „Кредимол“ ООД, което ще му/й даде възможност да се ползва от заемните продукти на Дружеството, както и с цел неговата/нейната индивидуализация. Уведомен/а е, че предоставя личните си данни доброволно. Уведомен/а е, че има достъп до личните си данни на адреса на управление на Дружеството, както и възможността му/й да изисква да бъдат извършени корекции на събраните данни.

  декларирам , че съм прочел и се съгласявам с горе изложеното споразумение за използване на електронни подписи между страните
 • С изпращането на молбата за оценка на моята кредитоспособност, Потвърждавам истинността на посочените от
  мен обстоятелства, като цялата изискуема информация е предоставена от мен доброволно и съм съгласен тя да
  бъде използвана от „КредиМол” ООД за нуждите на кредитната сделка. Доброволно давам съгласието си за
  обработване на личните ми данни за сключването и изпълнението на договор за предоставяне на паричен заем.
  С оглед улеснение и съкращаване на процедурата за ползване услугите на „КредиМол” ООД в бъдеще, възлагам
  на същото да обработва и съхранява предоставените от мен лични данни за сроковете, предвидени в
  нормативни актове и/или следните цели: Предварителна проверка на платежоспособността ми с оглед
  сключване на договор за паричен заем; администриране на сключени от мен договори за паричен заем;
  предприемане на необходими действия във връзка със събиране, доброволно или принудително, на мои
  задължения по сключени договори за паричен заем, както и с оглед изпълнение на нормативните изисквания за
  съхранение на документи от небанкови финансови институции относно предоставените от тях финансови услуги;
  оценка на кредитоспособността ми; изготвяне на мое кредитно досие, което да улеснява разглеждането на
  бъдещи мои кандидатствания за паричен заем; осъществяване на маркетинговата дейност (рекламни дейности,
  бъдещо изпращане на оферти/търговски съобщения и други, относно финансовите услуги на „„КредиМол” ООД);
  статистически проучвания и анализи на дружеството; публично оповестяване, в предвидените в нормативните
  актове случаи и съгласно възложеното тук, на предоставените от мен лични данни и информацията за моята
  кредитоспособност с цел тази информация да послужи за изграждането и поддържането на кредитен имидж,
  достъпен по всяко време за всяко заинтересовано лице и/или орган; оповестяване на предоставените от мен
  лични данни и информация за кредитната ми задлъжнялост пред работодателя ми и/или физически/юридически
  лица, с които съм в договорни или други отношения, както и пред лицето ми за контакт по договора за заем.
  Възлагам и се съгласявам личните ми данни да бъдат разкривани на следните категории получатели:
  Централен кредитен регистър, кредитни институции, лизингови дружества, финансови институции, дружества
  за събиране на вземания, кредитни бюра, предприятия, предоставящи електронни съобщителни мрежи
  и/или услуги, български и/или чуждестранни физически лица, юридически лица, държавни и/или общински
  органи, работодателя ми, лицето ми за контакт, всяко физическо или юридическо лице, с което съм в
  договорни или други отношения.
  Съгласен съм „КредиМол” ООД да извършва справки и да получава информация за кредитната ми
  задлъжнялост, налична в базата данни на Централния кредитен регистър към Българска народна банка, да
  изисква от Националната агенция по приходите (НАП) и Националния осигурителен институт (НОИ), и
  респективно, да получава намиращите се в информационната система на НОИ и системите на НАП данни за
  доходите ми и извършваните от мен осигурителни плащания, както и другите мои данни, които са лични по
  смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД);
  Предоставям доброволно личните си данни и ми е известно, че във всеки един момент имам право на достъп
  до тях, както и да ги коригирам. Запознат съм, че мога да осъществявам тези мои права по реда на чл. 28а –
  чл. 34а от ЗЗЛД.
  Заявявам, че е предоставям личните данни на „Лицето за контакт“, а именно: три имена, ЕГН, телефон,
  настоящ адрес, месторабота, длъжност и служебен телефон, след неговото изрично възлагане и след като съм
  получил от него изричното му съгласие, при спазване на чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД, личните му данни да бъдат
  съхранявани и обработвани от „КредиМол” ООД с цел предварителна проверка на кредитоспособността ми с
  оглед евентуалното сключване на договор за паричен заем и с цел осъществяване на последваща връзка по
  повод въпроси, касаещи неговото изпълнение до окончателното му погасяване. Декларирам, че лицето за
  контакт е уведомено лично от мен, че личните му данни ще бъдат използвани само за посочените цели и че
  няма да бъдат разкривани на други лица, както и че „Лицето за контакт“ е предоставило доброволно личните
  си данни и му е известно, че във всеки един момент има право на достъп до тях, както и да ги коригира и е
  информирано, че може да осъществи тези си права по реда на чл. 28а – чл. 34 от ЗЗЛД.
  Настоящото си съгласие предоставям в резултат на свободната ми воля, като съм наясно, че то се урежда от
  Закона за защита на личните данни и по точно от чл. 4, ал. 1, т. 2, чл. 19 и чл.36а и 36б на същия закон, и съм
  уведомен, че имам право да откажа да предоставя настоящото си съгласие, в който случай искането ми за
  предоставяне на желаната от мен услуга може да не бъде изпълнено.
  Заявявам, че ми е известна отговорността, в случай че заявените от мен обстоятелства в настоящата
  декларация са неверни.

  декларирам , че съм прочел и се съгласявам с горе изложеното споразумение за използване на електронни подписи между страните
 • Това поле е за целите на валидирането и трябва да останат непроменени.

Start typing and press Enter to search

WordPress Themes