СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ПОДПИСИ В ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ СТРАНИТЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАННИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ АКАУНТ, ВЪВ ВРЪЗКА С МОЛБА ЗА ОЦЕНКА НА КРЕДИТОСРОСОБНОСТ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ ЗАЕМ

С натискането на бутона „Продължи“ между „Кредимол“ ООД/Дружеството/ и Молителя/Потребителя се сключи настоящото споразумение за следното:

Чл.1. Страните се съгласяват, че за да изрази своята воля да ползва определен заемен продукт на „Кредимол“ ООД, Молителят/Потребителят следва да попълни и подпише специално изготвена он-лайн форма – молба за оценка на кредитоспособност /Молбата/, която ще бъде достъпна за същия след регистрирането на настоящия акаунт.

Чл.2. (1) Молителят/Потребителят изрично възлага на „Кредимол“ ООД да изготви в негова полза електронен подпис съгласно чл.13, ал.1 от Закона за електронния документ и електронния подпис/ЗЕДЕП/, с който Молителят/Потребителят да се легимира пред Дружеството в отношенията, възникнали между тях, както и да подписва необходимите документи. Във връзка с възложеното по тази алинея Молителят/Потребителят изразява своето изрично съгласие данните за създаване на електронния подпис да станат известни на Дружеството и същото да има достъп до тях. Молителят/Потребителят изразява съгласието си да ползва предложения му от “Кредимол” ООД електронен подпис като свой саморъчен подпис.

(2) Страните се съгласяват, че Молителят/Потребителят ще подпише своето предложение за сключване на договор за паричен заем посредством използването на създадения за него обикновен електронен подпис, съгласно чл.13, ал.1 от Закона за електронния документ и електронния подпис/ЗЕДЕП/. Молителят/Потребителят ще получи своя обикновен електронен подпис от „Кредимол“ ООД на посочената от първия електронна поща във вид на комбинация от латински букви и/или цифри, с които ще установява своето авторство върху попълненото предложение за сключване на договор за паричен заем. Молителят/Потребителят ще получи своя електронен подпис веднага след приемането на условията на настоящото споразумение.

(3) Страните се съгласяват, че електронните подписи, които ще използват, установяват авторството на страните само и единствено в техните облигационни отношения и нямат абсолютно никаква правна стойност за трети лица, освен в случай, на постигната договорка със съответното трето лице.

Чл.3. На основание чл.13, ал.4, изр.2 от ЗЕДЕП страните приемат, че в отношенията си ще признават стойността на обикновения електронен подпис по чл.2 на настоящото споразумение за саморъчен подпис на Молителя/Потребителя. С поставянето на получения електронен подпис от страна на Молителя/Потребителя в специално изготвеното за това поле в Молбата за оценка на кредитоспособност, страните ще считат направеното, за валидно поставен саморъчен подпис и изразено съгласие за извършване на съответната оценка на кредитоспособността, съгласно посочените условия в Молбата.

Чл.4. С натискането на бутона „ПРОДЪЛЖИ“ на основание чл.4, ал.1, т.2 от Закона за защита на личните данни/ЗЗЛД/ Молителят/Потребителят дава изричното си съгласие „Кредимол“ ООД да обработва предоставените от него/нея лични данни. На основание чл.19, ал.1 от ЗЗЛД Молителят/Потребителят декларира, че е уведомен/а, че „Кредимол“ ООД е лицензиран администратор на лични данни, съгласно Удостоверение № 368403, издадено от Комисия за защита на личните данни. Уведомен/а е че личните му/й данни ще се използват с оглед създаването на негов/нейн акаунт в системата на „Кредимол“ ООД, което ще му/й даде възможност да се ползва от заемните продукти на Дружеството, както и с цел неговата/нейната индивидуализация. Уведомен/а е, че предоставя личните си данни доброволно. Уведомен/а е, че има достъп до личните си данни на адреса на управление на Дружеството, както и възможността му/й да изисква да бъдат извършени корекции на събраните данни.

Start typing and press Enter to search

WordPress Themes